Bạn có thể kiểm tra được danh mục đó là danh mục gì, để có thể ứng dụng được vào trọng nhiều trường hợp mà bạn muốn.

cach-kiem-tra-cac-loai-danh-muc-trong-wordpress

Bạn sử dụng đoạn code này để xác định nhé

$term = get_term_by( ‘slug’, get_query_var( ‘term’ ), get_query_var( ‘taxonomy’ ) ); // get current term
$parent = get_term($term->parent, get_query_var(‘taxonomy’) ); // get parent term
$children = get_term_children($term->term_id, get_query_var(‘taxonomy’)); // get children
if(($parent->term_id!=”” && sizeof($children)>0)) {
// has parent and child
}elseif(($parent->term_id!=””) && (sizeof($children)==0)) {
// has parent, no child
}elseif(($parent->term_id==””) && (sizeof($children)>0)) {
// no parent, has child
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *